جایزه بهترین مقاله مجله وب پژوهی

Best Paper Prize 
International Journal of Web Research (IJWR)
 
International Journal of Web Research (IJWR) intends to award special prizes to the best papers submitted to IJWR by the end of 2021. Details of these awards are as follows:
 
Award for the best paper in the field of machine and deep learning (20 million Rial). For this section, a special issue entitled "Web and Machine Learning" will be published. The initial deadline for submitting a paper to this special issue is the end of October 1400.
Award for the best paper in other web research area (20 million Rial)
Award for the best survey or review paper in all web research area (10 million Rial)

After evaluating the papers, the selected papers will be awarded the mentioned prizes along with the official certificate.

Contact:
Website: ijwr.usc.ac.ir      Telegram:@webresearch
Email: icwr@usc.ac.ir or iranwebconf@gmail.com

 

جایزه بهترین مقاله در مجله وب پژوهی
 

مجله وب پژوهی قصد دارد تا به بهترین مقالاتی که از تاریخ انتشار خبر تا پایان سال 2021 به مجله وب پژوهی ارسال می شوند، جوایز ویژه ای اهدا نماید. جزئیات این جوایز به شرح ذیل هستند

جایزه بهترین مقاله در حوزه یادگیری ماشین و یادگیری عمیق به مبلغ 20 میلیون ریال. به این منظور شماره ویژه ای تحت عنوان " وب و یادگیری ماشین" منتشر خواهد شد. مهلت اولیه ارسال مقاله به این ویژه نامه تا پایان مهر ماه 1400 است

جایزه بهترین مقاله در سایر حوزه های مرتبط با وب مطابق با محورهای مجله و کنفرانس وب پژوهی به مبلغ 20 میلیون ریال

جایزه بهترین مقاله مروری در تمام حوزه های مرتبط با وب مطابق با محورهای مجله و کنفرانس وب پژوهی به مبلغ 10 میلیون ریال

پس ارزیابی مقالات، به مقالات برگزیده جوایز مذکور به همراه گواهی رسمی اعطا خواهد شد

مجله وب پژوهی